Historia Katedry

Nauka i dydaktyka z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego w Uniwersytecie Jagiellońskim były przez długi czas organizacyjnie powiązane z nauką i dydaktyką z zakresu prawa prywatnego, w szczególności prawa cywilnego i postępowania cywilnego, jak też prawa publicznego międzynarodowego. Prof. Feliks Słotwiński był autorem prawdopodobnie pierwszej polskojęzycznej publikacji akademickiej dotyczącej międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego (O jurisdykcyi cywilnej zewnętrznej, Kraków 1838). Pod kierunkiem prof. Franciszka Kasparka dokonano w 1876 r. tłumaczenia na język polski książki D-ra L. Bar'a prawo międzynarodowe prywatne i karne.

W gronie wybitnych przedstawicieli doktryny i wychowawców kolejnych pokoleń naukowców, którzy pracowali w XX w. w Krakowie, znaleźli się: prof. Fryderyk Zoll (1865-1948; autor m.in. podręcznika), prof. Kazimierz Przybyłowski, b. dziekan Uniwersytetu Lwowskiego (1900-1987; autor m.in. podręczników), prof. Józef Skąpski (1921-1998; autor m.in. monografii z zakresu międzynarodowego prawa zobowiazań), prof. Bronisław Walaszek (1910-1974; autor m.in. opracowania międzynarodowego prawa rodzinnego), prof. Mieczysław Sośniak (1920-1991; autor m.in. monografii na temat klauzuli porządku publicznego i podręcznika) i prof. Edward Drozd (ur. 1942, autor monografii nt. międzynarodowego prawa rzeczowego). Pracę naukową w Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął prof. Maksymilian Pazdan (ur. 1936).

 

Pierwszym kierownikiem samodzielnej Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego był prof. Andrzej Mączyński (ur. 1945). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1968). Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy pt. Dziedziczenie testamentowe w prawie prywatnym międzynarodowym (1974). Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (1980) był dorobek naukowy na czele z monografią pt. Rozwiązanie małżeństwa w prawie prywatnym międzynarodowym, nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1980. Profesor nadzwyczajny (1989), a następnie zwyczajny (1995) wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim między innymi prawo prywatne międzynarodowe. Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego (2001-2006), Sędzia TK w stanie spoczynku. Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności (od 2018). Zob. więcej: P. Mostowik, K. Zawada, Przedmowa, [w:] A. Mączyński, Rozprawy i studia z prawa prywatnego międzynarodowegoWarszawa 2017.

 

Od 2015 r. do 2021 r. Katedrą kierował prof. dr hab. Kazimierz Zawada (ur. 1951). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1973). Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy pt. Przyrzeczenie publiczne w polskim prawie cywilnym (1982). Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (1990) był dorobek naukowy na czele z monografią pt. Umowa przelewu wierzytelności, nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1990. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2001 r.  Sędzia Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) w stanie spoczynku. Zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika Prawa Prywatnego.

 

Obecnie kierownikiem jest Dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ. Jednostka, po dostosowaniu do nowych wymagań statutowych, przyjęła, w ramach Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, nazwę Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego.
 

W 2021 r.  odbył się, organizowany po raz pierwszy przez krakowskie środowisko naukowe (łącznie z Uniwersytetem Ekonomicznym), V Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego nt. Międzynarodowy obrót cywilny i handlowy.