24 czerwca 2024 r.

 

Otwarte zebranie naukowe Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ, poniedziałek 24 czerwca 2024 r. o godz. 17.00 w Collegium Wróblewskiego przy ul. Olszewskiego 2 (s. Refektarz, parter).

Referat pt. Rozwój prawa prywatnego w poradzieckich państwach południowego pogranicza Europy i Azji wygłosi mgr Alena Basalai, wykładowca Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku (do 2021 r., zwolniona z przyczyn politycznych), stażystka w ramach programu EU4Belarus (SALT II): Solidarność z narodem Białorusi.

 

3 kwietnia 2024 r.

 

XII Zebranie naukowe pt. Obrót prawny z zagranicą Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ. Referaty wygłoszą:

Prof. Vytautas Nekrošius, kierownik Katedry Prawa Prywatnego Uniwersytetu Wileńskiego, oraz

Dr Grzegorz Blicharz, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ, kierownik Centre for Law and Religious Freedom

Tematyka obejmuje rozwój założeń i źródeł międzynarodowego prawa prywatnego międzynarodowego.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: prof. UJ Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)

 

31 grudnia 2023 r.

Projekt rozporządzenia UE w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania środków oraz współpracy w kwestiach dotyczących ochrony osób dorosłych.
Publikacja omawiająca m.in. projektowaną koegzystencję konwencji haskiej z 2000 r. oraz rozporządzenia unijnego: P. Mostowik, Skuteczność zagranicznego ubezwłasnowolnienia oraz zarządzeń opiekuńczych i innych środków ochrony dorosłych na tle projektowanej koegzystencji konwencji haskiej z 2000 r. oraz rozporządzenia UE (KOM 280 i 281 z 2023 r.), "Polski Proces Cywilny" 2023/4

 

18 września 2023 r.

Zapisy na przedmioty i ćwiczenia prowadzone w Centrum odbywają się za pośrednictwem

Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ.
5 czerwca 2023 r.

Otwarte zebranie naukowe z referatem dr Marty Kołacz (Rouen University) pt. Corporate Sustainability Due Diligence - a national and cross-border perspective.


29 maja 2023 r.

XI Zebranie naukowe pt. Obrót prawny z zagranicą Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ.

Tematyka obejmuje międzynarodowe sprawy alimentacyjne oraz włoskie doświadczenia kodyfikacyjne:

Prof. Sylwia Marino (University of Insubria), Cross border maintenance in EU Law;

Mec. Luigi Lai (ORA w Warszawie), Wkład P.S. Manciniego w ujednolicanie prawa prywatnego międzynarodowego.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: prof. UJ Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)


20 marca 2023 r.

Publikacja książki pt. Międzynarodowe prawo rodzine, red. P. Mostowik, Warszawa 2023, ss. 733, która kompleksowo przedstawia zagadnienia filiacji, pieczy nad dzieckiem i alimentacji.


1 marca 2023 r.

Otwarte zebranie naukowe z referatem prof. Michaela Stürnera (Uniwersytet w Konstancji) i prof. Arkadiusza Wudarskiego (Uniwersytet Viadrina) pt. Corporate Sustainability Due Diligence - a national and cross-border perspective.17 stycznia 2023 r.

Publikacja książki pt. Prawne zagadnienia międzynarodowego obrotu cywilnego i handlowego, której idea zdrodziła się przy okazji V Zjadu katedr, zorganizowanego łącznie z Instytutem Prawa UEK.


12 grudnia 2022 r.

X Zebranie naukowe pt. Obrót prawny z zagranicą Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ.

Tematyka obejmuje międzynarodowe postępowanie cywilne, w tym tendencje unifikacyjne w Europie.

Prof. Tatjana Zoroska-Kamilovska (Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopju), Civil proceedings in North Macedonia and the implementation of European rules of civil procedure;

Dr Wojciech Żukowski, Sąd Apelacyjny w Krakowie, Sprawa spadkowa z elementami zagranicznymi (common law) przed sądem polskim.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: prof. UJ Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)


12 września 2022 r.

Zapisy na przedmioty i ćwiczenia prowadzone w Centrum odbywają się za pośrednictwem

Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ.


1 sierpnia 2022 r.

Wejście w życie rozporządzenia UE 2019/1111 (Bruksela IIter) z 25.6.2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę.


16 maja 2022 r.

IX Zebranie naukowe nt. Obrót prawny z zagranicą, organizowanego przez Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakład Postępowania Cywilnego WPiA UJ. Tym razem skupione wokół problematyki międzynarodowego prawa rzeczowego.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: prof. UJ Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)


24 stycznia 2022 r.

Dr Anna Wysocka-Bar wśród trzech pracowników Wydziału wyróżnionych za wysoką jakość pracy dydaktycznej w Uniwersytecie w roku akad. 2020/21.


10 stycznia 2022 r.

VIII Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: prof. UJ Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)


27 września 2021 r.

Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego w roku akademickim 2021/2022 zaprasza studentów, którzy w tym lub poprzednich latach akademickich uczestniczyli w wykładzie z przedmiotu Prawo prywatne międzynarodowe do wzięcia udziału w rekrutacji do drużyny, która będzie reprezentowała Uniwersytet Jagielloński w konkursie PAX Moot Court.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym (maksimum 2/3 strony A4) na adres:

anna.wysocka@uj.edu.pl i bartosz.stelmach@uj.edu.pl


17-18 czerwca 2021 r.

Zjazd katedr zajmujących się międzynarodowym prawem prywatnym i postępowaniem cywilnym pt. Międzynarodowy obrót cywilny i handlowy, organizowany przez Uniwersytet Jagielloński (Katedrę Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Zakład Postępowania Cywilnego) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Katedrę Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego).

Obrady objęły następujące zagadnienia: źródła prawa o genezie krajowej, unijnej i międzynarodowej na tle dorobku polskiej doktryny i judykatury, kwestie części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego oraz międzynarodowy obrót handlowy i przewóz.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: ppm2021.confer.uj.edu.pl


29 kwietnia 2021 r.

VII Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: prof. UJ Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)


16 kwietnia 2021 r.

Drużyna studentów naszego Wydziału ("Liga Cywilistów" w składzie: Katarzyna Szynk, Mikołaj Pugowski, Juliusz Kruk, Krzysztof Zalewski), której trenerem jest Dr Bartosz Stemach, zajęła (po raz trzeci) pierwsze miejsce w VII edycji Ogólnopolskiego Moot Court z Arbitrażu Handlowego. Gratulujemy!


1 lutego 2021 r.

Dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ wśród trzech pracowników Wydziału wyróżnionych za wysoką jakość pracy dydaktycznej w Uniwersytecie w roku akad. 2019/20.


1 grudnia 2020 r.

W ramach International Encyclopaedia of Laws: Private International Law ukazało się opracowanie pt. Private International Law in Poland, Kluwer Law International, ss.198. Współautorką jest Dr Anna Wysocka-Bar (z Dr Ewą Kamarad). Z wersji drukowanej książki można skorzystać w Wydziałowej Bibliotece Prawniczej.


30 listopada 2020 r.

VI Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: prof. UJ Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)


27 listopada 2020 r.
W XVIII edycji konkursów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała praca magisterska autorstwa Aleksandra Elmerycha pt. Unijny znak towarowy na tle konwencji WIPO - ochrona i zakres zastosowania, przygotowana w Katedrze pod kierunkiem Dr. hab. Piotra Mostowika, prof. UJ. Autorowi serdecznie gratulujemy!

15 września 2020 r.

Zapisy na przedmioty i ćwiczenia prowadzone w Katedrze odbywają się za pośrednictwem
Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ.


2 grudnia 2019 r.

Uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie żądania przeniesienia (transkrypcji) do polskich aktów stanu cywilnego treści zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako "rodziców" dziecka zarejestrowano osoby tej samej płci (sygn. akt II OPS 1/19)


18 listopada 2019 r.

V Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: prof. UJ Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)


15 września 2019 r.

Zapisy na przedmioty i ćwiczenia prowadzone w Katedrze odbywają się za pośrednictwem

Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ.


2 lipca 2019 r.

Promulgacja rozporządzenia UE nr 1111/2019 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (rewizja rozporządzenia "Bruksela IIa").


13-14 czerwca 2019 r.

Zjazd katedr prawa prywatnego międzynarodowego, organizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z udziałem pracowników Katedry, w tym z referatem prof. UJ Piotra Mostowika.

Kolejny zjazd katedr - decyzją kierowników jednostek - odbędzie się w 2021 r. w Krakowie i zostanie zorganizowany wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny.


15 marca 2019 r.

IV Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr hab. Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)


14 grudnia 2018 r.

Gala XVI edycji konkursów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała praca magisterska autorstwa Macieja Kaczmarskiego pt. Kolizyjnoprawna problematyka naruszenia własności przemysłowej, przygotowana w Katedrze pod kierunkiem Dr. hab. Piotra Mostowika. Autorowi serdecznie gratulujemy!


19 listopada 2018 r.

III Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr hab. Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com)


15 września 2018 r.

Zapisy na przedmioty i ćwiczenia prowadzone w Katedrze odbywają się za pośrednictwem

Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ.


27 sierpnia 2018 r.

Wejście w życie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz.U. poz 416).


14 maja 2018 r.

Sesja naukowa w PAU pt. Prawo prywatne międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku, towarzysząca uroczystości jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. Andrzeja Mączyńskiego. Zachęcamy do udziału!

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr Anna Wysocka-Bar lub Dr Sybilla Stanisławska-Kloc (e-mail: ppm@uj.edu.pl).


23 kwietnia 2018 r.

II Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr hab. Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com).


27 listopada 2017 r.

Zebranie naukowe Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ nt. Obrót prawny z zagranicą z referatem inauguracyjnym Dra hab. Piotra Mostowika.

Kontakt w kwestiach organizacyjnych: Dr hab. Piotr Mostowik lub Dr hab. Radosław Flejszar (e-mail: zebranie.ppmkpc@gmail.com).


1 października 2017 r.

Zapisy na zajęcia prowadzone w Katedrze odbywają się za pośrednictwem 
Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów UJ.


14-16 września 2017 r.

Zjazd katedr prawa prywatnego międzynarodowego nt. Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, organizowany na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, z udziałem pracowników Katedry, w tym z referatem dr hab. Piotra Mostowika. 


12 września 2017 r.

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała publikacja A. Mączyński, Rozprawy i studia z prawa prywatnego międzynarodowego (z przedmową autorstwa K. Zawady i P. Mostowika). Zachęcamy do lektury!