Prawo wekslowe i czekowe

Studia stacjonarne, 6 pkt ECTS.

 

Prowadzący: Dr Bartosz Stelmach

Termin: wtorek, godz. 10-12.15

 

Prawo rozliczeń międzynarodowych

 

Prawo rozliczeń międzynarodowych stanowi ewolucję przedmiotu: Prawo wekslowe, czekowe i środków płatniczych.

Podczas tego kursu studenci zostaną zapoznani z materią istotną z punktu widzenia transakcji międzynarodowych.

Poruszane zostaną zagadnienia dotyczące: prawa wekslowego i czekowego, w szczególności w zakresie i konwencyjnego rodowodu (i.), polskich i międzynarodowych regulacji dotyczących instrumentów płatniczych (ii.), jurysdykcji i prawa właściwego dla transakcji przy użyciu instrumentów płatniczych (iii.), inkasa dokumentowego oraz akredytywy dokumentowej (iv.), umowy faktoringu w świetle konwencji ottawskiej o faktoringu międzynarodowym (v.).

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu, w tym terminy ćwiczeń, dostępne są w USOS.