Prawo prywatne międzynarodowe

Przedmiot podstawowy, całoroczny, 9 pkt ECTS.

 

Studia stacjonarne:

Wykład: poniedziałekgodz. 9:45-11:15,

Prowadzący: Prof. UJ dr hab. Piotr Mostowik

 

 

Studia niestacjonarne:

Wykład: sobotagodz. 8:00-10:30

Prowadzący: Dr Anna Wysocka-Bar, Dr Łukasz Dyrda
 
 

Prawo prywatne międzynarodowe obejmuje problemy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i pracy w wymiarze międzynarodowym, a więc trzy zasadnicze kwestie:

  • międzynarodowe postępowanie cywilne (jurysdykcja krajowa, skuteczność obcych orzeczeń);

  • wskazanie prawa właściwego i stosowanie prawa obcego;

  • prawo jednolite i tzw. prawo obcych.

 

Podstawowymi aktami normatywnymi są  polskie ustawy: prawo prywatne międzynarodowe i kodeks postępowania cywilnego (część czwarta) oraz rozporządzenia unijne (min. „Bruksela Ia”, „Rzym I” i „Rzym II” normujące międzynarodowe prawo zobowiązań, rozporządzenie alimentacyjne i spadkowe).

 
Egzamin pisemny polega na rozwiązaniu 2 kazusów (1 z prawa zobowiązań lub rzeczowego, 1 z prawa rodzinnego lub spadkowego) oraz odpowiedzi na 2 pytania problemowe.
 

Zaliczenie ćwiczeń wymaga obecności oraz przygotowania merytorycznego i odpowiedniej aktywności na zajęciach. Szczegółowe zasady ustala prowadzący ćwiczenia. 

Uczestnicy ćwiczeń mogą też przystąpić do kolokwium, które odbywa się pod koniec kwietnia. Studenci, którzy otrzymali pozytywne oceny z kazusów na kolokwium, są zwolnieni z rozwiązywania jednego lub kazusów na egzaminie.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu, w tym grup ćwiczeniowych, dostępne są w USOS.